Vodikov
peroksid

Informacije in naročila:

041 612 794 | info@powersept.com

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Pravilnik o Varstvu osebnih podatkov in namenu obdelave podatkov

1. O Pravilniku varstva osebnih podatkov

Namen Pravilnika varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: Pravilnik) je seznanitev Naročnikov, uporabnikov, kupcev ter drugih oseb (v nadaljevanju: Posamezniki) z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani podjetja Natura Tim d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Upravljavec) ter pravicami Posameznikov na tem področju. Hkrati ta Pravilnik dodatno pojasnjuje soglasje za obdelavo podatkov.

Kjer je to primerno, se določila, ki se nanašajo na Posameznike, uporabljajo tudi za vprašanja tajnosti in zaupnosti komunikacij uporabnikov, ki so pravne osebe.

V Pravilniku so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov), zajete naslednje informacije:

2. Kontaktne informacije Upravljavca

Upravljavec osebnih podatkov Posameznikov, ki se obdelujejo v skladu s Pravilnikom varstva osebnih podatkov, je Natura Tim d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana.

3. Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o produktu ali storitvi, ki ga je Posameznik naročil) podjetje (Upravljavec) Natura Tim d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, obdeluje zgolj za naslednje namene:

Upravljavec tudi obdeluje osebne podatke Posameznikov za namene sklepanja, izvajanja, spremljanja in prekinitev naročniškega razmerja.

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga Posameznik da Upravljavcu. Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o  o popustih na izdelke, o novih produktih, nagradnih igrah, novih idejah, nasvetih in storitvah Upravljavca. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki jih je v soglasju izbral Posameznik. Obveščanje z uporabo e-poštnega naslova ali telefonskega klica vključuje tudi posredovanje e-poštnega naslova oziroma telefonske številke zunanjemu obdelovalcu z namenom prikaza oglasnih sporočil podjetja med brskanjem na spletu.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli umakne oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano ali na drug način, kot ga opredeli Upravljavec, pri čemer si Upravljavec pridržuje pravico do identifikacije stranke. Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Veljavno je zadnje podano soglasje Posameznika, ki ga prejme Upravljavec. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju Posameznika z Upravljavcem.

Vaše podatke varujemo in hranimo le v sistemih, ki so absolutno varni. Nikakor jih ne zlorabljamo ali posredujem tretjim osebam za namene kakršne koli zlorabe. Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja Natura Tim d.o.o.

4. Posredovanje podatkov tretjim osebam ter posredovanje podatkov v tretje države (države, ki niso članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora)

Upravljavec lahko, če je to skladno z namenom, s katerim se osebni podatki obdelujejo po pravu EU in slovenskih predpisih, posreduje osebne podatke o posameznikih:

V kolikor je podjetje priključeno oz. prevzeto s strani drugega podjetja, se osebni podatki skladno z zakonom prenesejo na prevzemnika. S tem, ko uporabljate naše storitve, soglašate z nadaljnjim obdelovanjem vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

5. Pravice Posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko vse navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na Upravljavca, in sicer na e-naslov info@powersept.com

Posameznik je seznanjen, da lahko Upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od Posameznika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da ga ne more zanesljivo identificirati.

Posameznik je seznanjen, da mora Upravljavec na njegovo zahtevo, s katero uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Če Upravljavec podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti Posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Podjetje Natura Tim d.o.o. deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter Posamezniku v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavlja naslednje pravice:

Pravico, da Posameznik od podjetja Natura Tim d..o. kot Upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

Pa tudi:

6. Rok hrambe osebnih podatkov

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o Posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let.

Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Če se podatki o prometu obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi trženja storitev, prodaje blaga ali izvajanja storitev z dodano vrednostjo, se ti podatki v potrebnem obsegu lahko obdelujejo toliko časa, dokler je to potrebno za takšno trženje ali storitve.

Vsi ostali podatki, ki so pridobljeni za namene obveščanja in neposrednega trženja, se hranijo do preklica.

8. Veljavnost pravilnika:

Pravilnik začne veljati z dnem 24. 5.2018.